Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego ze skrzynią otwartą

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/ZGK/2/2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 23 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, z/s w Chełmicy Dużej 1 - zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego ze skrzynią otwartą”, z dnia 23 grudnia 2011 r. została wybrana oferta firmy: REISKI AUTO sp. z o.o. ul. Szubińska 8 86-005 Białe Błota za cenę brutto – 82.431,00 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zaoferowała najniższą cenę. W związku z tym, że w niniejszym postępowaniu „cena” stanowi jedyne kryterium oceny ofert – jest to oferta najkorzystniejsza. Zgodnie ze wzorem zawartym w specyfikacji, punktacja przedstawiała się następująco: Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne „Pol-Car” sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań – 99, 23 pkt. Oferta nr 2 – REISKI AUTO sp. z o.o. ul. Szubińska 8, 86-005 Białe Błota– 100 pkt. 

zamówienie na:

świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Fabianki

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO-341/1/2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach zawiadamia że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Fabianki” z dnia 21.12.2011r. została wybrana oferta : 1.Na trasy objęte ofertą A: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku sp. z o.o. ul.Wieniecka 39, 87-800 Włoclawek za kwotę: 79 800,00zł + VAT Firma spełniła warunki w postępowaniu. 2.Na trasy objęte ofertą B: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Naftex” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo, za stawkę:79781,00zł+ VAT Firma spełniła warunki w postępowaniu, zaoferowała najniższą cenę i zdobyła najwyższą ilość punktów. Jedynym kryterium była „cena”, zgodnie ze wzorem zawartym w specyfikacji, punktacja przedstawia się następująco: Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku sp. z o.o. ul.Wieniecka 39, 87-800 Włoclawek pkt.: 77,19 Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Naftex” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo, pkt.: 100 3.Na trasy objęte ofertą C: „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku sp. z o.o. ul.Wieniecka 39, 87-800 Włoclawek za kwotę: 35 340,00zł + VAT Firma spełniła warunki w postępowaniu, zaoferowała najniższą cenę i zdobyła najwyższą ilość punktów. Jedynym kryterium była „cena”, zgodnie ze wzorem zawartym w specyfikacji, punktacja przedstawia się następująco: Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku sp. z o.o. ul.Wieniecka 39, 87-800 Włoclawek pkt.: 100 Oferta nr 2 –„ JULMAR” Justyna Rawska, Cyprianka 77, 87-811 Fabianki, pkt.: 81,00 Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Naftex” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo, pkt.: 67,11 4.Na trasy objęte ofertą D: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku sp. z o.o. ul.Wieniecka 39, 87-800 Włoclawek za kwotę: 15 960,00zł + VAT Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku sp. z o.o. ul.Wieniecka 39, 87-800 Włoclawek pkt.: 100. Oferta nr 2 -Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie, sp. z o.o. ul.Wojska Polskiego 25, 87-680 Lipno pkt.: 70,70 5. Oferta odrzucona Na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp została odrzucona oferta firmy: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Naftex” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo dla części A niniejszego zamówienia. W postępowaniu zamawiający postawił dla części A warunek, który określał, iż wykonawca powinien dysponować autokarem z minimum 70-cioma miejscami. Na potwierdzenie powyższego Oferent do oferty powinien dołączyć wykaz sprzętu według tabeli załączonej do SIWZ-załącznik nr 9. Wykaz załączony do oferty firmy niestety nie zawierał wszystkich parametrów, w tym przede wszystkim nie wskazywał ilości miejsc w autobusach. Tym samym zamawiający nie miał podstaw, aby prawidłowo sprawdzić warunek przez siebie postawiony. W związku z powyższym Oferent został na podstawie art.26 ust.3 oraz na podstawie art.87 ust. 1 wezwany do uzupełnienia oferty i złożenia wyjaśnień. W wyznaczonym terminie Oferent złożył poprawiony wykaz sprzęty zgodny z załącznikiem nr 9 do SIWZ, z którego w chwili obecnej wynika, iż Oferent nie spełnia warunku postawionego przez zamawiającego w SIWZ, ponieważ autobus zaoferowany ma tylko 64 miejsca a nie jak wymagał zamawiający 70 miejsc. Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 89 ust. 1 pkt 2 należało powyższą ofertę odrzucić, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

zamawiający: Gmina Fabianki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRGiZP.271.1.12.2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 17 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Fabianki zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki” z dnia 17 listopada 2011 r. została wybrana oferta firmy: INTERHANDLER Spółka z o o 87-100 Toruń ul. Wapienna 6 za cenę brutto – 269.862, 00 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu . Była to jedyna oferta. 

zamówienie na:

1. Remont świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej 2. Remont świetlicy wiejskiej w Chełmicy Dużej I i II etap.

zamawiający: Gmina Fabianki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRGiZP.271.11.2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 13 października 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Fabianki zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na: 1. Remont świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej 2. Remont świetlicy wiejskiej w Chełmicy Dużej I i II etap z dnia 13 października 2011 r. została wybrana oferta firmy: Część I zamówienia – Remont świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej INSTALDOM, Paweł Nierychlewski Ul. Słowackiego 22 87-610 Dobrzyń n/Wisłą za cenę brutto – 37.994,09 zł Część I zamówienia – Remont świetlicy wiejskiej w Chełmicy Dużej I i II etap F.H.U.P. „ARIS, Rolbiecki Zbigniew Grzegorz 8 87-140 Chełmża za cenę brutto – 50.684,33 zł Firmy spełniły warunki udziału w postępowaniu i zdobyła najwyższą liczbę punktów w kryterium postawionym przez Zamawiającego. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert była „cena” jest to równocześnie oferta najtańsza. Oferta nr 1 firmy: T.W. Projekt, Tobiasz Walczak, ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.: Cz. I – 63,35 pkt Cz. II – nie złożono oferty Oferta nr 2 firmy: F.H.U.P. „ARIS”, Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża: Cz. I zamówienia – 61,12 pkt. Cz. II zamówienia – 100 pkt. Oferta nr 3 firmy: INSTALDOM, Paweł Nierychlewski, ul. Słowackiego 22, 87-610 Dobrzyń n/ Wisłą : Cz. I zamówienia – 100 pkt. Cz. II zamówienia – nie złożono oferty Oferta nr 4 firmy: UNIWEKTOR sp. z o.o., Al. K. Wielkiego 5, 87-800 Włocławek : Cz. I zamówienia – nie złożono oferty Cz. II zamówienia – 93,94 pkt. Oferta nr 5 firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PRO-MET”, Mariusz Pankiewicz, ul. Polna 17, 87-800 Włocławek: Cz. I zamówienia – 84,53 pkt. Cz. II zamówienia – 87,01 pkt.  

zamówienie na:

Budowę boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 w Szpetalu Górnym

zamawiający: Gmina Fabianki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRGiZP.271.7.2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 7 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Fabianki zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko –Orlik 2012 w Szpetalu Górnym”, z dnia 7 lipca 2011 r. została wybrana oferta firmy: Eversport Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa za cenę brutto – 989.988,99 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zdobyła najwyższą liczbę punktów w kryterium postawionym przez Zamawiającego. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert była „cena” jest to równocześnie oferta najtańsza. Oferta nr 1 firmy: „Panorama II sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia – 91,43 pkt Oferta nr 2 firmy: Firma Kaszub, Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino – Leszno – 87,49 pkt Oferta nr 3 firmy: Eversport sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa – 100 pkt. Oferta nr 4 firmy: NM Group sp. z o.o., ul. Ks. Meiera 20A/41, 31-236 Kraków – 77,59 pkt Oferta nr 5 firmy: Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych „TARTAN”, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz – 87,67 pkt. Oferta nr 6 firmy: Media Stadion Sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 40A, 72-006 Mierzyn – 93,04 pkt Oferta nr 7 firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski, ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy – 99,19 pkt Oferta nr 8 firmy: Oferta nr 8 firmy: POLCOURT Spółka Akcyjna, ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7, 01-510 Warszawa – 78,09 pkt Oferta nr 9 firmy: „BUDROX” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych sp. z o.o., ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin – 88,63 pkt 

zamówienie na:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej) Fabianki - Bogucin wraz z przyłączami, przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym - zadanie I Fabianki.

zamawiający: Gmina Fabianki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRGiZP.271.6.2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 6 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Fabianki zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej) Fabianki-Bogucin wraz z przyłączami, przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym – zadanie I Fabianki”, z dnia 6 lipca 2011 r. została wybrana oferta firmy: „Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki za cenę brutto – 2.447.978,00 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zdobyła najwyższą liczbę punktów w kryterium postawionym przez Zamawiającego. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert była „cena” jest to równocześnie oferta najtańsza. Oferta nr 1 firmy: „Konsorcjum Wykonawców: Lider: Molewski sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, Partner: P.W. Hydrobud sp. z o.o., Kamienica 47, 62-530 Kazimierz Biskupi –55,13 pkt. Oferta nr 2 firmy: ROLLSTICK-TORUŃ sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń-79,61 pkt. Oferta nr 3 firmy: P.W. „HYDROBUD” , Paweł Złotowski, Leszczynek 2A, 99-300 Kutno -60,20 pkt. Oferta nr 4 firmy: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O., Budownictwo Ogólne, Stanisław Brzęczkowski, ul. Dolna 12, 87-800 Włocławek – oferta odrzucona Uzasadnienie W związku z następującymi nieścisłościami i brakami w ofercie: 1. Brak w kosztorysie ofertowym wyceny pozycji nr 24 kosztorysu pn. „Instalacja elektryczna i montaż pompowni P1”. Pozycja ta wg przedmiaru robót powinna obejmować następujące roboty – Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej – obmiar 16 m 2. Brak w kosztorysie ofertowym wyceny pozycji nr 24 kosztorysu pn. „Instalacja elektryczna i montaż pompowni P2”. Pozycja ta wg przedmiaru robót powinna obejmować następujące roboty – Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej – obmiar 14,64 m 3. Brak w kosztorysie ofertowym wyceny pozycji nr 24 kosztorysu pn. „Instalacja elektryczna i montaż pompowni P3”. Pozycja ta wg przedmiaru robót powinna obejmować następujące roboty – Podbudowa betonowa bez dylatacji – gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm – obmiar 12,86 m 4. Pozycja nr 59 kosztorysu pn. „ Sieć zewnętrzna kanalizacji sanitarnej” (str. 19 Państwa kosztorysu) wg. załączonego do siwz przedmiaru robót powinna brzmieć „Przyjęcie i utylizacja gruzu na wysypisku – obmiar 537,64 m3”. W ofercie firmy pozycja brzmi „Przyjęcie i utylizacja gruzu na wysypisku – obmiar 1788 m2”. Nie dość że jest zwiększony obmiar, to jeszcze zmienione są jednostki obmiarowe – z m3 na m2. 5. Z kosztorysu ofertowego nie wynika aby zostały zastosowane zostały wskazane przedmiarem krotności następujących pozycji kosztorysu: a) kosztorys – przykanaliki kwalifikowalne - str. 12 kosztorysu ofertowego poz. 2 (krotność 0,85), poz. 3 (krotność 0,15), poz. 5 (krotność 14); - str. 13 kosztorysu ofertowego poz. 13 (krotność 0,3) b) kosztorys – podłączenia dodatkowe - str. 14 kosztorysu ofertowego poz. 2 (krotność 0,85), poz. 3 (krotność 0,15), poz. 5 (krotność 14) - str. 15 kosztorysu ofertowego poz. 13 (krotność 0,3); c) kosztorys – sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna - str. 15 kosztorysu ofertowego – poz. 2 (krotność 0,85) - str. 16 kosztorysu ofertowego poz. 3 (krotność 0,15), poz. 4 (krotność 14), poz. 12 (krotność 0,3); - str. 17 kosztorysu ofertowego poz. 28 (krotność 0,85), poz. 29 (krotność 0,15) poz. 30 (krotność 14) - str. 18 kosztorysu ofertowego poz. 38 (krotność 0,3) - str. 19 kosztorysu ofertowego poz. 51 (krotność 9), poz. 58 (krotność 4) 6. Rozbieżności w obmiarze pomiędzy przedmiarem a kosztorysem ofertowym w następujących pozycjach: - str. 13 – poz. 19 – „Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm”; - str. 17 – poz. 20 – „Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm” 7. W kosztorysie, dotyczącym branży sanitarnej przyjęto bardzo niska stawkę robocizny – 2,00 zł. firma została wezwana do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 w sprawie braków w ofercie oraz na podstawie art. 90 ust. 1 wyjaśnień dotyczących przyjęcia tak niskiej ceny robocizny. W odpowiedzi na powyższe wezwanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie firma wyjaśniła, iż nastąpiły niezamierzone błędy w kosztorysie wymienione w pytaniach Zamawiającego od 1-6, w związku z czym wycena nie jest adekwatna do zakresu robót. Odnośnie pyt. 7 , dot. przyjęcia bardzo niskiej stawki robocizny (2,00 zł) firma wyjaśniła, iż: „Zaproponowana stawka robocizny (pytanie nr 7) wynika z kosztów jakie nasza firma ponosi w związku z wykonaniem tego typu robót i w zupełności wystarcza na pokrycie zobowiązań wobec zatrudnionych podmiotów”. Jednocześnie firma przyznała, że oferta jest wadliwa i nie odpowiada wymogom siwz. Należało zatem przyjąć, iż Zamawiający nie ma podstaw do poprawienia oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3, ponieważ popełnione błędy w niektórych pozycjach nie dają możliwości do takiego działania – np. brak jest ceny jednostkowej tej pozycji, a zapytanie o taka cenę było by już negocjacją cenową z Wykonawcą robót, czego Zamawiający robić nie może. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 5 firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne, BUD-INSTAL, Grażyna Marchlewska, ul. Komarowa 5, 87-800 Włocławek- 78,95 pkt. Oferta nr 6 firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne, „SANMEL” sp. z o.o., ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica- 56,76 pkt. Oferta nr 7 firmy: „Zakład Usługowy „WOD-BUD”, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki - 100 pkt. Oferta nr 8 firmy: MB-SYSTEM Maciej Bieniecki, Szpetal Górny, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki – 82,84 pkt. Oferta nr 9 firmy: ALSTAL GRUPA BUDOWLANA, Spółka z ograniczoną, odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, Jacewo 76, 88-100 Inowrocław – 51,74 pkt. Oferta nr 10 firmy: Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET”, ul. Ogrodowa 41, 87-600 Lipno – 89,31 pkt.  

zamówienie na:

Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym inwestycją w nowe życie.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/2011/EFS
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 24 czerwca 2011  09:30
wynik postępowania: Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2/2011/EFS na Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym inwestycją w nowe życie” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 21 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonowcę - REGIONALNE CENTRUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ul. _P.O.W. 20/22, 87 – 800 Włocławek. Oferta na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWS – obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez członków komisji za wymienione w SIWS kryterium oceny (cena oferty brutto – 100%), uzyskała liczbę 100 punktów. Oferowana cena brutto wynosi: 80.980,00zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) – zwolnione z podatku VAT. W związku z art. 94 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie w/w zamówienia może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 PZP. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ORAZ UZYSKANYCH PUNKTÓW PODCZAS OCENY OFERT Lp. Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Uzyskane punkty w kryterium 1. 1 Regionalne Centrum Integracji Europejskiej ul. P.O.W 20/22 87 – 800 Włocławek 100 W przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. W przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki, SP Nasiegniewo i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach z/s Chełmica Duża

zamawiający: Gmina Fabianki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRGiZP.271.5.2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 7 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Fabianki zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki, SP Nasiegniewo i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach z/s Chełmica Duża”, z dnia 7 czerwca 2011 r. została wybrana oferta firmy: Część I zamówienia – dostawa oleju opałowego P.H.U. „MARES” sp. zo.o. Ul. Zielna 47 87-800 Włocławek za cenę brutto – 339.150,00 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zaoferowała najniższą cenę. W związku z tym, że cena była jedynym kryterium oceny ofert jest to oferta najkorzystniejsza. Część II zamówienia – dostawa etyliny i oleju napędowego P.H.U. „MARES” sp. zo.o. Ul. Zielna 47 87-800 Włocławek za cenę brutto – 303.200,00 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zdobyła najwyższą sumę punktów w kryteriach postawionych przez Zamawiającego. Punktacja przedstawiała się następująco: Część I Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Petromot”, 62-560 Skulsk, Konińska 45 – 98,19 pkt. Oferta nr 2 – P.H.U. „MARES” sp. z o.o., ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek – 100 pkt. Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Jaworski” sp. z o.o., Szpetal Górny, ul. Włocławska 44, 87-811 Fabianki – 99,39 pkt. Część II Oferta nr 1 – firma nie złożyła oferty na tę część zamówienia Oferta nr 2 – P.H.U. „MARES” sp. z o.o., ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek – 100 pkt. Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Jaworski” sp. z o.o., Szpetal Górny, ul. Włocławska 44, 87-811 Fabianki – 99,92 pkt.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki – 2011 r.

zamawiający: Gmina Fabianki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRGiZP.271.3.2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 27 maja 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Fabianki zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki – 2011 r.”, z dnia 27 maja 2011 r. została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek za cenę brutto – 319.426,94 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu. Była to jedyna oferta. Oferta nr 1 firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-Dróg” sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – 100 pkt.  

zamówienie na:

wymianę kotła i instalacji co/cw w budynku Urzędu Gminy Fabianki - II postępowanie

zamawiający: Gmina Fabianki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRGiZP.271.2.2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 4 maja 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Fabianki zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wymiana kotła i instalacji co/cw w budynku Urzędu Gminy Fabianki – II postępowanie”, z dnia 4 maja 2011 r. została wybrana oferta firmy: „Instal” Wykonawstwo i Nadzór instalacji c.o. i kotłowni Wścisłek Leszek Żnin u. 700-lecia 34 za cenę brutto – 123.133,33 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zdobyła najwyższą liczbę punktów w kryterium postawionym przez Zamawiającego. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert była „cena” jest to równocześnie oferta najtańsza. Oferta nr 1 firmy: „MARKO” Technika Grzewcza, Danuta Dankiewicz, ul. Tartaczna 5, 89-400 Sepólno Krajeńskie – 93,78 pkt Oferta nr 2 firmy: ZPUH KOBAR s.c. J.E. Bartkowscy, ul. Krańcowa 3, 87-300 Brodnica - 93,05 pkt. Oferta nr 3 firmy: Przedsiębiorstwo WENO, Węgrzyn i Nowacki spółka jawna, ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież – 69,95 pkt. Oferta nr 4 firmy: Instalatorstwo Sanitarne, Stefan Wilamowski, ul. Sienkiewicza 7/32, 87-400 Golub - Dobrzyń – 79,24 pkt. Oferta nr 5 firmy: INSTAL-PIEC Robert Czerwiński, Bernard Czerwiński, ul. Gen. Klickiego 7, 99-400 Łowicz - 40,00 pkt. Oferta nr 6 firmy: Zakład Instalacyjny Wod-Kan, C.O. Gaz Ślusarstwo – Kotlarstwo „EDAR” Edward Maciejewski, ul. Wodociągowa 27, 87-800 Włocławek – 85,90 pkt. Oferta nr 7 firmy: „Instal” Wykonawstwo i Nadzór instalacji c.o. i kotłowni, Wścisłek Leszek, Żnin, ul. 700 – lecia 34 – 100 pkt. Oferta nr 8 firmy: MATSAN-INSTAL Jacek Matyjasik, ul. Buszczyńskich 7/8, 87-100 Toruń – 91,38 pkt. Oferta nr 9 firmy: Zakład Instalacji Sanitarnych i Systemów Obliczeniowych, „instalsystem” s.j., Jagodziński A- Szulc Z., ul. Bielicka 82, 85-135 Bydgoszcz – 82,85 pkt. Oferta nr 10 firmy: Zakład Usługowy, Ryszard Adamczewski, ul. Fredry 14/69, 87-800 Włocławek – 58,90 pkt. Oferta nr 11 firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, Maciej Kasperkiewicz, ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica – 85,02 pkt. Oferta nr 12 firmy: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O., Budownictwo Ogólne, Stanisław Brzęczkowski, ul. Dolna 12, 87-800 Włocławek – 83,06 pkt.  

zamówienie na:

dostawę gruzu ceglano-betonowego oraz gruzu betonowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Fabianki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/ZGK/1/2011
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 22 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, z/s w Chełmicy Dużej 1 - zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na „dostawę gruzu ceglano – betonowego i gruzu betonowego”, z dnia 22 lutego 2011 r. została wybrana oferta firmy: DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski Krojczyn 64A 87-610 Dobrzyń n. Wisłą za cenę brutto – 297.500,00 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zaoferowała najniższą cenę. W związku z tym, że w niniejszym postępowaniu „cena” stanowi jedyne kryterium oceny ofert – jest to oferta najkorzystniejsza. Zgodnie ze wzorem zawartym w specyfikacji, punktacja przedstawiała się następująco: Oferta nr 1 – Firma „REN – TRANS” Renata Jóźwicka, ul. Budowlana 2, 85-874 Bydgoszcz – 74,60 pkt. Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” sp. z o.o., ul. Smoleńska 41, 85-871 Bydgoszcz – 58,14 pkt. Oferta nr 3 – Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” sp. z o.o., Al. K. Wielkiego 1b, 87-800 Włocławek – 81,30 pkt. Oferta nr 4 – Usługi Sprzętowo – Transportowe, Sławomir Boruczkowski, Światkowizna 15, 87-811 Fabianki – 97,92 pkt. Oferta nr 5 – DROGBUD, Zakład Robót Drogowo Budowlanych, Michał Podralski, Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą- – 100 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij